Cơ cấu tổ chức SIERRA:

Ban lãnh đạo SIERRA:Viện trưởng: TS. Nguyễn Văn Đức
Email: duc.nv@sierra-mra.com
DĐ: +82 1041 936 680
DĐ: 0963.112.236