Cơ cấu tổ chức SIERRA:

Ban lãnh đạo SIERRA:Viện trưởng: ThS. Lưu Bá Linh
Email: luu.b.linh@gmail.com
DĐ: (84-90) 243 2468Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Văn Đức
Email: duc.nv@sierra-mra.com
DĐ: +82 1041 936 680
DĐ: (84-96) 311 2236