SIERRA đã khẳ̉ng định uy tín của mình qua việc giúp các đối tác đầu tư nghiên cứu giải quyết các vấn đề tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các dự án nghiên cứu sáng tạo công nghệ mới hoặc ứng dụng các công nghệ hiện có vào xử lý các nguyên liệu, vật liệu, chất thải công nghiệp chưa có công nghệ hoặc giải pháp kỹ thuật xử lý.

SIERRA thực hiện các hoạt động tư vấn và xúc tiến đầu tư, giúp đỡ/ liên kết những Công ty, Tập đoàn trong và ngoài nước tìm hiểu, triển khai hoạt động khảo sát thăm dò địa chất, nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Dự án cải tạo phục hồi môi trường (CPM), thiết kế cho các mỏ, các nhà máy chế biến khoáng sản, luyện kim và xử lý chất thải công nghiệp.

SIERRA trực tiếp đầu tư hoặc sáng lập các doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao để thực hiện các Dự án nghiên cứu, đầu tư, sản xuất, hợp tác sản xuất kinh doanh với các doanh nghiệp, các tổ chức khác với các mục tiêu cụ thể cho từng Dự án, phù hợp với luật pháp hiện hành của Việt Nam và quốc tế.

SIERRA là đối tác tin cậy của nhiều Công ty, Tổ chức khoa học và công nghệ, Phòng thí nghiệm, các Trường đại học công nghệ trong nước và quốc tế.